IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Akinolkis Samura
Country: Slovenia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 23 September 2012
Pages: 497
PDF File Size: 13.83 Mb
ePub File Size: 19.61 Mb
ISBN: 316-9-63482-150-9
Downloads: 31682
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vogrel

Allahverdiyev amek resurslanna dair iqtisadi tadqiqatlan ila Qerb iqtisadi fikri torefinden da etiraf olunardr. Osarlarin boyuk aksariyyeti Azarbaycan Respublikaslnln aqrarsenaye kompleksinin, onun asas vo apanct sahesi olan erzaq komileksinin iqtisadiyyatuna, bazar munasibatlerinin formalagdt!

Azerbaycan Dovlet Iqtisad Universiteti | Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi –

Kegmig Soveflar Ittifaqrnda Azerbaycan ozrjnlin demoqrafik spesifikliyi ile hemige ferqlanmigdir. Olesgarovun elmi fealiyyatinda Azarbaycan respublikaslnln digar 6lkalerla naqliyyat-iqtisadi elaqalerinin tekmillegdirilmesi mosdelarinin tedqiqi de muhum yer tutur. Kolesnikovun, elmler doktorlan M’V’Romansovskinin,Q. O, ci ilde miivaffeqiyyetle imtahan verib, Azerlcaycan Dovlet Universitetinin iqtisad faktiltesine daxil olmug ve cu ilde oranr ferqlenme diplomu ila bitirmigdir.

Bu institutda iga baglayandan informatika ve idaroetma sahelarinda apanlan tadqiqat iglarile ma9! He9 da tasadufi deyildir ki, onun tedqiqatlan nainki nazari, eyni zamanda praktiki ehemiyyet kesb edir vs istehsaltn inkigafrna bilavasite musbot tasir edir.

Ohmad Mahmudov bela bir neticaya galmigdir ki’ Li”i,”if’n intensivlagdirilmasi xammal ve materiallann emaltntn J”rinf”iOirif r””ini, sade mahsul istehsallndan daha mtrrekkeb mehsul i”i”f,””i,nu kegirilmasini ve onlartn emal formalanntn artnlmastnr taleb “Jir.

Hazrrda iqtisad elmleri sahesinda ixtisaslagmlg mudafie gurastntn tizvildiir. Abdullayev dan artrq elmi esarin, monoqrafiya, dorslik ve dars vasaitinin mtiellif idir. Medot Allahverdiyev cu ilde anadan olmugdur.

O ilk dafa kompleks hesablamalar naticosinda ASK-nrn ayn-ayn sferalan ve tokrar istehsal prosesi fazalan arasrnda olan disproporsiyalan mrieyyanlegdirir.

Ohmed Mahmudov samereli aqrar siyasetin heyata kegirilmesini ASK-nrn effektliyinin yuksaldilmesi, onun senaye asaslannda qurulmasr, istehsal vasitelerinin va ig quwasinin keyfiyyotca koklu suretda deyigilmasi, yeni pega va ixtisaslann yaranmas ila qargrhqh alaqeda tedqiq edir.

Aqil Olirza oslu Oliyev orta maktebi Naxgrvan geharinda bitirdikden sonra, cr ilde Bakr Ddvlat Universitetine daxii olmug ve ci ilde oranr bitirmigdir. Onlardan “Bazar iqtisadiyyattna kegidin aktual problemleri: Allahverdiyev tadqiqatlan ila oz dovrunil xeyli oaba;la-;;jrr.

  EUPHONIX CS 2000 PDF

O, elmi foaliyyatinin baglan0tctndan SSRi-do aqrar sahenin an keskin va aktual problemlorindan biri olan kolxozlarda maya doyarinin hesablanmast metodikasrnln ilk dofo olkade iglanilmasi, istehsal edilan kond taseniifat mahsullanntn xorclorinin agaot saltnmasr yollan, istehsal vahidlerinin daxili tasomifat hesabrna kegirilmesina dair numunavi osasnamonin iglanmasi, maddi maraq prinsipinin tatbiqi, emok mahsuldarltltntn y0ksaldilmesi, kend tasenufatr iglarinin normalan, onlann qiymatlari, esas va elave emek haqlan verilmesi qaydalar ve digarvacib mesalalerin tadqiqi ile intensiv magoul olmugdur cr illarda A.

Bunyadzade adrna Azerbaycan Xalq TeserrUfatr institutunu ferqlenma diplomu ile bitirmigdir ci illerda Umumittifaq Elmi Tadqiqat Layiha Texnoloji institutunun Azerbaycan f ilialrnda iglamig, ordu srralannda xidmet etmigdir cu illarda D. Bunyadzada adrna Azerbaycan Xalq Teserrtjfatr institutuna daxil olmug, 1gci ilde hemin institutu bitirmigdir.

Beynelxalq, timumittifaq ve respublika saviyyelerinda kegirilmig 1 8 simpozium, konfrans ve seminarda meruze etmigdir. Ona ci ilda iqtisad elmleri namizedi, ci ilde iqtisad elmlari doktoru alimlik derecesi, ci ilde ise professor elmi adt verilmigdir. O, keqmig Umumittifaq “Bilik” camiyyetinin, elece di Zaqatqaziy a rcspublikalannln “Bilik” camiyyotlorinin Faxri Farmanlart ilataltif edilmigdir.

Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi

Btinyadzada adtna Azarlcavcan Xalq Tasarrtilatr lnstitutunun uaot-iqiisadiyyat fakilltasini bitirmigdir’ Uzun illar respublikantn Kand Tasanufatl, et va Siid Senayesi nazirliklori mtiassiselerinde muxtalif rahbar vozifalardo 9ah9- mrgdrr ci ilden Azarittifaq Azarbaycan Merkezi KooPerativler ittiiaqr sisteminda iglemigdir ci ildan indiya qadar Azerittifaqtn maliyyo-iqtisad idarasinin raisidir.

Movcud planlagdtrma sisteminin qlisurlarna, muttafiq respublikalarrn huquqlannrn mahdudlagdrrrlmasrna baxmayaraq, Z. Samedzadanin tadqiqatgr-iqtisadgr kimi yetigib formalagmasrna mi]sbot tosir gosterdi. Olesgerov tfnzimlenmesi UzUmqu[ik xalq taserr0fatl kompleksinin yaranrb, formalagmasr va. Azorbaycan SSR-in elmi-texniki teroqqisinin I ci illar tigiin kompleks proqramtntn mlihiim hissesi olan respublikanrn xalq tesarrufatrnrn asas istiqamatlorinin iglanmasindo aparrcl mualliflerden biri kimi, A.

Qtinki planh sosializm camiyyatinda har iqtisaii problemi agrb gostarmak, soztjn asl manastnda qeyri-mtimktin idi. Aqil Oliyevin elmi yaradrcrhgrnda Azarbaycan regionlannrn sosialiqtisadi inkigaf problemleri da daim diqqat markazinda olmugdur. Adtgozalov uzun muddat apardr! Qedim “ipek yolu”nun berpast Azerbaycan tigiin daimi iqtisadi arttm faktorudur, daimi gelir menbeyidir, daimi siyasi mdvqedir. Valiyev va homkarlan 42 g.

  330 REOVIB PDF

Taklif ve tovsiyalari Kend Taserrufatr Nazirliyinde, iqtisadi inkigaf Nazirliyinde, “Bak at” Agtq Tipli Sehmdar Camiyyatinda va imigli rayonunun fermer teserriifatlannda tetbiq olunmugdur. O, daim elmifealiyyetin yeni-yeni formalannt axtartr, elmi maktsblarjn togkil edilmasi va fealiyyoti, elmi potensialdan semerali istifade edilmasi sahesindoxarici olkalerin qabaqcll tecrijbesindan bahrelenir. Onun ireli stlrdtjyii bir srra taklifleri iqqtisadiyyatin amek mohsuldarll0l problemlerino dovlef edilmig birinci respublika elmi-praktik konfranslnln tovsiyelerinds, elace do alimin hokumat orqanianna i.

Marks adtna Azarbaycan Dovlat Xalq Dovlwt lnstitutunu bitirdikden bir muddat sonra EA-nln iqtisadiyyat sektorunun aspiranturaslna qabul edilir cU ilda ganc tedqiqatql Moskvada muvaffeqiyyatla namizedlik tensimlenmesi mudafie etmisdir.

O, ehalinin hoyat tazinin tekmillagdirilmasinin ideoloji problemleri, respublikanrn xalq teserrufat sahelerinda al ameyinin tetbiqinin ixtisan, elmi-texniki potensialdan istifadanin semeraliliyinin ytiksoldilmosi, ahali sakinliyi va sosial infrastrukturun planlagdrrlmastnrn tekmillagdirilmasi, elmi-texniki siyasotin formalagdrnlmasrnln tagkilati, iqtisadi ve diger problemlerinin tadqiqi ile maglul olaraq bir slra elmi esarlergap etdirir.

Akademik Iqtisadkyyatin Mahmudov bunun ne darecada b6yuk ahemiyyat kosb etdiyini casaro o qeyd edir, b6yijk potensial imkanlara malik olan respublikamrzda da bu elmin inkigafr tigiin boyuk emek sorf edirdi.

Babayev respublikamlzda genc iqtisadqr elmi kadrlann hazrrlanmasrnda yaxtndan igtirak edir, bir nege aspirant ve dissertantrn elmi rehbari va opponenti olmugdur. Onun goxcahefli elmi yaradtcthotnr, orijinal iqtisadi fikirlarini, hall etdiyi masalelerin mahiyyotini tofarrilatr ila vermek, gijbhesiz ki, gatindir.

Onun tarafinden iglanmig xetti proqramlagdrrma nezeriyyasi Ugtin boyuk ehamiyyeti olan xatti proqramlagdtrmantn ters mesalasi, xetti proqramlagdtrmantn qogma tars mosolesi nainki iqtisadi maselalarin tadqiqinda, hemginin diger faaliyyat sahelerinda fizika, biologiya, tibb, texnika ve digor totbiqi.

Azarbaycan Ddvlat iqtisad Universitetinin i99i, metodiki, namizadlik, doktoriuq mlidafiasi guralannrn Uzvtldur.